Reklamačný poriadok

Pojem reklamácia nezahŕňa poškodenie tovaru osobou alebo osobami, ktoré vedome, alebo nevedome toto poškodenie spôsobili.

V zmysle tohto reklamačného poriadku, nie je možné reklamovať:
• príčinu vzniku akéhokoľvek zvuku vznikajúceho používaním tovaru
• akékoľvek zvlnenie poťahového materiálu, ktoré vzniklo jeho natiahnutím pri používaní čalúneného nábytku
• uvoľnenie: čalúnnických vťahov, čalúnnických gombíkov, či častí gombíkov
• spôsob výroby
• dizajn
• farebný odtieň poťahového materiálu
• technické vlastnosti použitých materiálov

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri riešení reklamácií, spôsob a miesto podania reklamácie.

Výrobca poskytuje na predávaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa kúpy tovaru konečným spotrebiteľom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Pokiaľ dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar / služby, pri ktorom bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list.

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru a právo určiť výšku zľavy má výhradne výrobca. Na vadu, za ktorú bola poskytnutá zľava sa už reklamácia nevzťahuje.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru, ale len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne výhradne výrobca a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočných odkladov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamovaných závad.

Oprávnenú reklamáciu je možné podať nasledovne:
Zaslaním reklamácie (na poštovú adresu výrobnej prevádzky: Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica, resp. e-mailovú adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), v ktorej je potrebné uviesť: číslo objednávky, popis závad a ich prejavov, fotografie reklamovaných závad, doklady preukazujúce uzavretie kúpnej zmluvy – (faktúra). Zároveň je nevyhnutné doručiť reklamovaný tovar na adresu výrobnej prevádzky, kde bude vykonaná fyzická obhliadka tovaru. Zákazník zabezpečí doručenie tovaru tak, aby bolo zaručené zabránenie vzniku škôd spôsobených prepravou.

Reklamačné konanie začína dňom prijatia reklamácie. O zaevidovaní reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.
V prípadoch určených zákonom je fyzická obhliadka reklamovaného tovaru nutnou podmienkou pre odborné posúdenie reklamovaných závad a následne určenia spôsobu riešenia reklamácie.