Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SEDAČKY, s. r.o. pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom objednávky a kúpne zmluvy uzavreté na diaľku.

Čl. 1
Základné ustanovenia

1.1 Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona 102/2014 Z.z. , ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
1.2 Poskytovateľom služieb je spoločnosť SEDAČKY, s.r.o., so sídlom Úprkova 40, 811 04 Bratislava, IČO: 35855151, IČ DPH: SK2021741249, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 28543/B, s výrobnou a obchodnou prevádzkou na ulici Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej iba „dodávateľ“). Korešpondenčná adresa dodávateľa je Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica
1.3 Dodávateľ zverejňuje zoznam modelov, tovarov a služieb, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu na internetovej adrese http://www.sedacky.com (ďalej len „portál“) a umožňuje kupujúcemu tovar a službu objednávať prostredníctvom objednávkového formuláru. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na nákup tovaru a služieb formou objednávky od dodávateľa.
1.4 Písomným potvrdením objednávky, alebo zaslaním e-mailu s objednávkou, kupujúci vyjadruje, že sa s týmito VOP oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
1.5 Nákup tovaru a služieb formou objednávky môžu uskutočňovať fyzické osoby.

Čl. 2
Informácie

2.1. Informácie o tovare uvedené na našom portáli sú čerpané z informačnej databázy dodávateľa a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru.
2.2 Obrázky zobrazené pri výrobku sú len ilustračné.
2.3 Vzhľadom k tomu, že sa jedná prevažne o čalúnený nábytok, uvádzané rozmery môžu mať odchýlku +/- 5%.
2.4 Ceny uvedené na portáli a v týchto VOP zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Kúpna cena za tovar nezahŕňa náklady na doručenie tovaru a cenu vynesenia tovaru, či inštalácie.
2.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na portáli. Zmena ceny tovaru či služby sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru či služby.
2.6 Rozhodujúca je kúpna cena tovaru a služby uvedená dodávateľom v potvrdení objednávky.
2.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v zmysle zákona 102/2014 Z.z..
2.8 Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať kódex správania v zmysle Zákona 250/2007 Z.z., ktorého znenie je dostupné na internete.

Čl. 3
Objednanie tovaru

3.1 Objednávka bude akceptovaná dodávateľom len ak bude uplatnená prostredníctvom objednávacieho formulára, bude potvrdená dodávateľom a zároveň bude obsahovať nižšie uvedené údaje:
a) meno a priezvisko,
b) adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
c) adresu dodania na území Slovenskej republiky, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu,
d) telefonický kontakt a elektronickú adresu (e-mail),
e) druh, množstvo a cenu tovaru, či služieb
3.2 Odoslanie objednávky je podmienené udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu podľa čl. 11 týchto VOP a potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP a jeho súhlasom so znením reklamačného poriadku (čl. 7).
3.3 Zaslním objednávky zákazník potvrdzuje, že si je vedomý toho, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu po uzatvorení kúpnej zmluvy v zmysle týchto VOP.
3.4 Po doručení objednávky, dodávateľ zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) informačnú elektronickú správu, ktorým dodávateľ potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto sa nepotvrdzuje objednávka a ani nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a kupujúcim. Túto elektronickú správu dodávateľ nie je povinný zaslať v prípade, že objednávka bude spísaná fyzicky za prítomnosti oboch zmluvných strán. (kupujúceho aj dodávateľa)

Čl. 4
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1 Pred potvrdením objednávky dodávateľ:
i) overí dostupnosť tovaru / služby, výrobného materiálu a aktuálnosť ceny v čase odoslania objednávky kupujúcim,
ii) kupujúceho kontaktuje, spravidla telefonicky, alebo e-mailom a oznámi mu informáciu o dostupnosti tovaru / služby, celkovej cene (kúpna cena za tovar / službu, cena za doručenie, cena za vynášku, cena za montáž a pod.) a konkrétnom dátume dodania tovaru; maximálna dodacia lehota podľa bodu 9.1 týchto VOP nemôže byť prekročená.
4.2 Dodávateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po prijatí finančnej zábezpeky od kupujúceho a to tak, že kupujúcemu zašle elektronickú správu okrem prípadov, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar alebo službu kupujúcemu:
i) v lehote určenej týmito VOP alebo
ii) v cene, ktorá bola uvedená na portáli v čase uplatnenia objednávky alebo
iii) z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, či výrobného materiálu.
Vo vyššie uvedených prípadoch dodávateľ bezodkladne elektronicky zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia (iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar / služba a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne písomne potvrdiť (e-mail, prípadne inou elektronickou formou), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V prípade, že nedôjde z vyššie uvedených dôvodov k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je dodávateľ povinný bezodkladne vrátiť finančnú zábezpeku kupujúcemu.
4.3 Doručenie potvrdzujúcej elektronickej správy sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku. Výnimku predstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa bodu 2.5 alebo bodu 4.2 týchto VOP.
4.4 Dodávateľ aj kupujúci sú viazaní objednávkou tovaru / služby po uzatvorení kúpnej zmluvy.

Čl. 5
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:
i) ak dodávateľ nedodržal termín dodania tovaru dohodnutý v kúpnej zmluve, v prípadoch ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
ii) a to písomným oznámením o odstúpení:
a) zaslaným doporučenou poštou na adresu SEDAČKY, s.r.o., Tabaková 1, 969 01 Banská Štiavnica
b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,
Telefonicky alebo zaslaním SMS správy si kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemôže platne uplatniť.
Kupujúci nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť v zmysle zákona 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa dodania tovaru, ak tovar bude zhotovený podľa špecifikácií zadaných spotrebiteľom, resp. podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa.
V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy po zaplatení finančnej zábezpeky, pred dodaním tovaru, predávajúci nie je povinný finančnú zábezpeku vrátiť. Finančnú zábezpeku predávajúci použije na krytie účelne vynaložených nákladov pri výrobe tovaru podľa špecifikácií zadaných zákazníkom.

5.2 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:
i) ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú kúpnu cenu,
ii) ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar / službu
a to písomným oznámením o odstúpení:
a) zaslaným doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska kupujúceho alebo
b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.
5.2.1 V Prípade, že dodávateľ odstúpi od kúpnej zmluvy z vyššie uvedených dôvodov nie je povinný vrátiť kupujúcemu finančnú zábezpeku.

Čl. 6
Stornovanie objednávky

6.1 Kupujúci má právo odvolať (stornovať) objednávku kým nebola objednávka potvrdená postupom podľa článku 4 týchto VOP a to písomným oznámením o odvolaní (stornovaní):
a) zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo
b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čl. 7
Zodpovednosť za vady, spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a záruka (reklamačný poriadok)

7.1 Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej veci).
7.2 Dodávateľ nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené:
i) nevhodnou manipuláciou,
ii) opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania,
iii) nevhodným ošetrovaním,
iv) vplyvom poveternostných podmienok,
v) úmyselným poškodením.
Dodávateľ tiež nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré kupujúceho upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy
7.3 Vada tovaru, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo nevhodnou montážou zo strany kupujúceho sa nepovažuje za vadu tovaru. Vada tovaru, ktorá vznikla nevhodnou montážou sa považuje za vadu tovaru ak montáž zabezpečil dodávateľ.
7.4 Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v závislosti od povahy vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.
7.5 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru.
7.6 Reklamáciu si musí kupujúci uplatniť u dodávateľa oznámením o vadách tovaru:
i) zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo
ii) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie reklamácií: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
iii) Zároveň je nevyhnutné doručiť reklamovaný tovar na adresu výrobnej prevádzky, kde bude vykonaná fyzická obhliadka tovaru. Zákazník zabezpečí doručenie tovaru tak, aby bolo zaručené zabránenie vzniku škôd spôsobených prepravou.
V prípadoch určených zákonom je fyzická obhliadka reklamovaného tovaru nutnou podmienkou pre odborné posúdenie reklamovaných závad a následne určenia spôsobu riešenia reklamácie
7.7 Dodávateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o zaevidovaní reklamácie:
i) doporučenou poštou na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo
ii) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke / v podanej reklamácii.
7.8 Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie môže kupujúci zaslať fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru.
7.9 Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Záruka

7.10 Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list.
7.11 Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
7.12 Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
7.13 Záruka sa nevzťahuje na:
• príčinu vzniku akéhokoľvek zvuku vznikajúceho používaním tovaru
• akékoľvek zvlnenie poťahového materiálu, ktoré vzniklo jeho natiahnutím pri používaní čalúneného nábytku
• uvoľnenie: čalúnnických vťahov, čalúnnických gombíkov, či častí gombíkov
• spôsob výroby
• dizajn
• farebný odtieň poťahového materiálu
• technické vlastnosti použitých materiálov

Čl. 8
Platobné podmienky

8.1 Kúpnu cenu za tovar, alebo službu, cenu za doručenie tovaru, a prípadne cenu za vynášku tovaru, alebo montáž (ďalej len „celková cena“) je kupujúci povinný uhradiť minimálne 24 hodín pred prevzatím tovaru a to bezhotovostne na bankový účet dodávateľa.
8.2 Celkovú cenu kupujúci môže zaplatiť aj v hotovosti pri preberaní tovaru či služby ak s tým vopred predávajúci súhlasil a nepresahuje hodnotu 700,- EUR.
8.3 Ak kupujúci neuhradí celkovú cenu spôsobom podľa tohto článku VOP, nie je dodávateľ povinný kupujúcemu tovar vydať, týmto konaním sa dodávateľ nedostane do omeškania s dodaním tovaru.


Čl. 9
Podmienky dodania tovaru

9.1 Uplatnením objednávky kupujúci súhlasí s tým, že dodávateľ splní objednávku najneskôr do 60 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota je ovplyvnená dobou dodania vstupných materiálov a trvaním výrobného cyklu tovaru u dodávateľa.
9.2 Za splnenie objednávky sa v zmysle týchto VOP považuje vyrobený tovar pripravený na okamžitú expedíciu, vybavený potrebnou dokumentáciou v expedičnom sklade dodávateľa.
9.3 Dodávateľ bude kupujúceho informovať o doručení tovaru najneskôr 48 hodín pred jeho doručením.
9.4 Dodávateľ je oprávnený splniť objednávku pred dohodnutým termínom dodania tovaru ak s tým kupujúci súhlasí.
9.5 Miesto dodania tovaru / služby je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania môže byť dohodnutá výlučne adresa na území Slovenskej republiky. Ak nie je miesto dohodnuté, má sa za to, že miestom dodania je expedičný sklad dodávateľa.
9.6 Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar / službu tak, že v mieste dodania umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na vykladacej plošine dopravného prostriedku, resp. prevziať si tovar z expedičného skladu dodávateľa.
Ak je dohodnutá vynáška tovaru dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že riadne zrealizuje vynášku v súlade s bodom 10.2 týchto VOP.
9.7 Ak dodávateľ splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade s bodom 9.6 týchto VOP, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou faktúry.
Kupujúci spravidla zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v deň oznámeného doručenia tovaru (bod 9.3 VOP) bude dostupný na telefónnom čísle určenom kupujúcim v objednávke.
Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:
a) informovať dodávateľa,
b) dohodnúť s dodávateľom náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.
9.8 Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím objednávky tovar skontrolovať.
9.9 Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
a) tovar nie je kompletný alebo,
b) tovar je poškodený
c) tovar zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy
Kupujúci je tiež povinný o tomto bezodkladne informovať dodávateľa elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
9.10 Ak kupujúci tovar prevzal, reklamácia vád tovaru sa riadi postupom podľa článku 7 týchto VOP a reklamačným poriadkom zverejneným na portáli.
9.11 Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.
9.12 Dodávateľ spolu s tovarom doručí kupujúcemu:
a) faktúru,
b) príjmový pokladničný doklad, resp. potvrdenie o zaplatení

Čl.10
Cena za doručenie tovaru a cena za vynášku tovaru

10.1 Cena za doručenie tovaru je individuálna a závisí od množstva tovaru a dopravnej vzdialenosti. Bude dohodnutá vždy pri objednávke.
10.2 Cena za vynášku tovaru je 10% z ceny tovaru. Táto cena môže byť pri objednávke dohodnutá individuálne.
Vynáška tovaru znamená zloženie tovaru z vykladacej plošiny dopravného prostriedku na dohodnutej adrese a vynesenie do bytu v bytovom dome uvedenom v objednávke. Vynáška tovaru je samostatne poskytovaná služba, ktorá nie je poskytovaná automaticky spolu s doručením tovaru ale kupujúci si ju musí priobjednať pri objednávaní tovaru.
10.3 Ak je v jednom termíne spoločne doručovaných viac tovarov podľa viacerých kúpnych zmlúv platí sa len jedna cena za doručenie tovaru prípadne jedna cena za vynášku.

Čl.11
Spracovanie osobných údajov

11.1 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
11.2 Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám.
11.3 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo.
11.4 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP.

V Banskej Štiavnici 01.12.2018.